Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Sil LaVie

1. Sil LaVie is de handelsnaam van de eenmanszaak die wordt gevoerd door mevrouw Silvie Janssen, woonachtig op Kempkesstraat 27, 5976 PD, Kronenberg.

2. Alle opdrachten van klanten [hierna: opdrachtgevers / opdrachtgever] worden uitsluitend aanvaard door Sil LaVie. Aanvaarding van opdrachten vindt slechts plaats rekening houdende met de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW.

3. Sil LaVie staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan. De opdrachtgever staat ervoor in dat het door hem opgegeven e-mailadres veilig is en kan worden gebruikt als gedegen communicatiemiddel.

4. Het annuleren van een afspraak in het coachtraject of bij het annuleren van een afstemming door opdrachtgever dient ten minste 24 uur van tevoren telefonisch of per whatsapp te geschieden. Is de afspraak niet tijdig geannuleerd, dan is Sil LaVie gerechtigd om het bedrag alsnog te incasseren vanwege de gereserveerde tijd, tenzij anders afgesproken.

5. Betaling van producten en / of diensten mag contant of via rekening worden voldaan. Als betalingstermijn geldt een periode van 14 dagen ná factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk een andere betalingsregeling is overeengekomen. Afstemmingen dienen vooraf betaald te worden. Indien betaling binnen de termijn uitblijft, is Sil LaVie gerechtigd de wettelijke rente ná het verstrijken van de betalingstermijn in rekening te brengen bij de opdrachtgever. Mocht betaling na aanmaning niet volgen, dan is Sil LaVie gerechtigd de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen, met een minimum van € 40,-.

6. Bij niet-betaling van de werkzaamheden door de opdrachtgever is Sil LaVie gerechtigd de werkzaamheden op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden, met volledige uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van Sil LaVie voor schade die daardoor mocht ontstaan.

7. Tussen Sil LaVie en opdrachtgever is genoegzaam helder en verklaart opdrachtgever zich ermee akkoord dat zijdens Sil LaVie een inspanningsverplichting bestaat en geen resultaatsverplichting.

8. Sil LaVie zal bij de uitvoering van alle werkzaamheden te allen tijde de vereiste zorgvuldigheid in acht nemen. In het geval dat Sil LaVie advies en / of informatie versterkt aan de cliënt, is de cliënt zelf verantwoordelijk om bij zichzelf te toetsen of deze adviezen en informatie relevant, juist en behulpzaam zijn voor de cliënt. Sil LaVie is niet aansprakelijk voor de emoties, gedachten, handelingen en gedragingen van de cliënt of de gevolgen die daaruit voortvloeien.

9. Sil LaVie biedt alternatieve zorg waarvan de resultaten niet wetenschappelijk bewezen zijn. De opdrachtgever stemt vrijwillig in met deze zorg. Sil LaVie is niet aansprakelijk voor eventuele emotionele of fysieke klachten die zijn ontstaan naar aanleiding van deze zorg.

10. In geval van klachten van de opdrachtgever streeft Sil LaVie ernaar om door middel van overleg deze klachten weg te nemen of met de opdrachtgever een regeling te treffen. Alle aanspraken van de opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Sil LaVie vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Sil LaVie binnen een half jaar nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

11. De opdrachtgever vrijwaart Sil LaVie tegen alle aanspraken van derden en de door Sil LaVie in verband daarmee eventueel te maken kosten, waaronder onder meer begrepen de kosten van eventueel noodzakelijke juridische bijstand, welke aanspraken voortvloeien uit de door haar voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

12. Iedere aansprakelijkheid van Sil LaVie en eventuele werknemers, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door haar (eventueel) afgesloten beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald.

13. Indien en voor zover om welke reden ook geen uitkering krachtens de beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, dan is de gezamenlijke aansprakelijkheid beperkt tot het in verband met de opdracht in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 1.000,-, tenzij er aan de zijde van Sil LaVie sprake is van grove opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

14. Sil LaVie is te allen tijde gerechtigd naar eigen inzicht en al dan niet een wachtlijst te hanteren t.b.v. zijn dienstverlening. Opdrachtgever zal tijdig op de hoogte worden gesteld van een mogelijke wachtlijst en conformeert zich hier nadrukkelijk aan. Sil LaVie is geenszins verplicht opdrachtgever inzicht te verlenen in de door Sil LaVie gehanteerde wachtlijst. Opdrachtgever mag van Sil LaVie gedegen communicatie verwachten wanneer Sil LaVie zijn diensten verwacht te kunnen verlenen. Mocht Sil LaVie zijn verwachtingen wegens omstandigheden niet waar kunnen maken, dan verplicht hij zich dit duidelijk en tijdig te communiceren aan opdrachtgever.

15. De door opdrachtgever van Sil LaVie ingekochte diensten zijn persoonlijk (op naam gesteld) en derhalve niet overdraagbaar aan een derde dan wel derden. Sil LaVie is geenszins verplicht een derde dan wel derden, anders dan opdrachtgever, diensten te verlenen.

16. Op de rechtsverhouding tussen Sil LaVie en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter verbonden aan de Rechtbank Limburg, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

17. In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.